Hochschule Düsseldorf
University of Applied Sciences
Fachbereich Sozial- & Kulturwissenschaften
Faculty of Social Sciences and Cultural Studies

Gerd Mörsch

FB SK > Personen > Gerd Mörsch > Aktuelles

​Lehrbeauftragter

Gerd Mörsch lehrt im Modul

  • Kultur- und Projektmanagement (MK8.1) im Master KÄM

Kontakt

Fachgebiet: Kultur, Ästhetik, Medien, Projektmanagement
Funktionen: Lehrbeauftragter